Main Content

יהודית דויטש הספל נולדה בוינה ב 18 באוגוסט 1918, היא נודעה כשחיינית אוסטרית ישראלית, אשר עמדה על כבודה היהודי וסירבה לייצג את אוסטריה באולימפיאדה בזמן השלטון הנאצי במלחמת העולם השנייה. כילדה יהודייה, לא הורשתה דויטש להצטרף למרבית מועדוני הספורט באוסטריה והיא הצטרפה למועדון הספורט היהודי "הכוח וינה", שם זכתה בתארים רבים וקבעה שיאי אוסטריה חדשים בשחייה חופשית למרחקים בינוניים וארוכים. בשנת 1935 זכתה

דויטש בפרס ספורטאית מצטיינת שניתן על ידי רשות הספורט האוסטרית. בשנת 1936 קיבלה דויטש את עיטור הכבוד האוסטרי כאחת משלוש הספורטאיות הטובות ביותר במדינה ונבחרה לייצג את אוסטריה באולימפיאדת ברלין, אולם היא סירבה להשתתף באולימפיאדה במחאה על מדיניותו של אדולף היטלר, וכתבה מכתב אישי באומרה: " אני מסרבת להתחרות על אדמה שמוציאה להורג בצורה מבישה את עמי". דויטש היתה נערה בת 18 בתקופה ההיא, וכפועל יוצא מהמחאה ומסירובה – ננקטו כלפיה סנקציות ונאסר עליה להתחרות במסגרות רשמיות. בשנת 1938 עלתה לארץ ישראל וזכתה באליפות ישראל בשחייה לאחר עזיבתה את אוסטריה, שללו ממנה רשויות הספורט ואת תאריה ומחקו את שמה מספרי השיאים

כלא היתה .

בשנת 1995 בעקבות פניה של מכבי עולמי לפרלמנט האוסטרי - התנצל הפרלמנט האוסטרי רשמית בפני דויטש והחזיר את שיאיה לספרים, ויהודית הוזמנה לאוסטריה לטקס התנצלות, אך סירבה לחזור למקום ששלל את תאריה, ולפיכך ההתנצלות התבצעה על אדמת ישראל , במוזיאון מכבי

שבכפר המכביה, לבקשתה של דויטש. היא סיפרה את סיפורה בסרט התיעודי" הכוח לשחות ,"שיצא לאקרנים בשנת. 2004.

גופן ניגודיות ❯ הצהרת נגישות